הגדרות:
ספק – סטארויז'ן בע"מ
משתמשי קצה – גולשים ברשת האינטרנט אשר נכנסים לשרתי הספק
מערכת – פלטפורמה אשר כוללת בין השאר יצירה, עיצוב, אחסון, ניהול, שיתוף וקישור של קבצי מידע ומדיה לצורך העלאתם, הקמתם והצגתם באתר אינטרנט וכן כלי הפרסום והדיוור שבתוכה.
לקוח – גולש אשר נרשם לשירותי המערכת.

1. הסכם בין הספק לבין המשתמשים והלקוחות
כל שימוש באתר לרבות על ידי גולשים, לקוחות ומשתמשים מותנה בקבלה מלאה ולא מותנית של כל תנאי השימוש שלהלן כלשונם. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש באתר קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם. לספק שמורה הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. תנאי השימוש באתר עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת ועל ציבור הגולשים באתר מוטלת החובה להתעדכן בתנאים אלה.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים.

2. מדיניות שמירה על הפרטיות
ככלל הספק מייחס חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים במערכת בו והוא מייחס חשיבות רבה לחופש הביטוי האנונימי ברשת. עם זאת, הספק שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הלקוחות (במידה והם ידועים לו), לרבות כתובת IP וכל מידע אחר העלול לזהות את הלקוח בין השאר במקרים הבאים:
1. במידה והתכנים שהלקוח פרסם מהווים עבירה על החוק.
2. במידה והאתר נדרש לגלות את פרטי הלקוח מכוח הוראה שיפוטית ו/או או פסק דין ו/ ואו מכוח דרישה של הרשויות המוסמכות.
3. במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש באתר.
4. במידה והדבר נחוץ לצורך שמירה על האינטרסים של האתר.
5. במידה ומסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
6. בכל מקרה של תביעה, דרישה, הליך משפטי מחלוקת או טענה בין הלקוח ובין האתר.
הלקוח מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין חשיפת פרטיו בהתאם לאמור לעיל.

האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.
האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שהצטבר אודות הגולשים בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור לרבות דיוור ישיר, מטרות סטטיסטיות וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי . באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך לכך על ידי פנייה לאתר.

3. שימושים אסורים
אין לעשות באתר שהלקוח בונה כל שימוש שאינו חוקי וכן אין לעשות בו כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן.

4. שמירה על פרטים אישיים באתר
האתר מפעיל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים על מנת לשמור ולהגן על מידע אישי השמור באתר לרבות פרטים אישיים. לשם כך, האתר מפעיל מערכות אבטחת מידע מתקדמות על מנת להגן על המידע הרגיש. מובהר כי האתר לא יישא באחריות בכל מקרה של פריצה למערכות האתר ולשרתי האחסון שבבעלותו.
האתר מקצה למשתמשים הרשומים באתר שם משתמש וסיסמא לצורך הגנה על נתונים רגישים. המשתמש מתחייב לשמור על נתונים אלה.

5. מתן שירות למוצר "אתר ללא עלות (בחינם)"
במסגרת מתן השירות, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בהקמת אתר ללא עלות (בחינם). או לתקופת ניסיון כפי שתוגדר למעת לעת. מובהר כי במסגרת ההתקשרות, ישולבו בחלקים מסוימים באתר פרסומות אשר יוצגו מעת לעת. מובהר כי חלק מהפונקציות הקיימות באתרים בתשלום לא יהיו זמינות באתר ללא עלות. מובהר כי הספק רשאי הוא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו לסגור את האתר לאלתר מבלי ליידע את הלקוח. ומבלי לשאת באחריות כלשהי לתוצאות סגירת האתר למען הסר ספק, מובהר כי הספק לא יישא בכל אחריות להסרת אתרים מסחריים בדגש על נזקים כספיים שעלולים להיגרם עקב הורדת האתר. כמו כן מובהר כי הספק רשאי לקבוע תקופת ניסיון שלאחריה יעמוד לרשות הספק שיקול העת לסגור או להקפיא את האתר לפי רצונו.
הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את הלקוחות אשר מזמינים אתר ללא עלות (בחינם) בהודעות פרסומיות אשר יישלחו לדואר האלקטרוני של הלקוח מעת לעת.

6. התשלום עבור השירות
מובהר כי מחיר השירות עשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. לספק שמורה הזכות לעדכן את המחירים בהתאם לשיעור המדד ללא עידכון הלקוח. מובהר כי במידה ועסקת אשראי או הוראת קבע אינה מכובדת, האתר רשאי להקפיא את מתן השירות ולסגור את האתר. החשבוניות עבור מתן השירות יישלחו לכתובת שנמסרה במסגרת ההרשמה לאתר. בנוסף מובהר כי אי כיבוד החיוב בכרטיס האשראי או הוראת קבע מסיבה כלשהי מהווה הפרה של הסכם זה. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את הספק על כל הוצאותיו אשר עשויות להיגרם עקב כך.

7. אבטחת האתר/גיבויים

המערכת מאפשרת בניית אתרים תוך יישום מנגנוני הגנה מתקדמים בשמירה על המערכת ועל מנת לאבטח את המידע במקרה של חדירה למערכות האתר. יחד עם זאת, הספק אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות. הלקוח מתחייב לערוך גיבויים בעצמו והאתר לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם לתכני האתרים כתוצאה מחדירה למערכות המחשבים או כתוצאה מכל פעולה זדונית אחרת.


8. הפסקת/הקפאת הפעילות עבור השירות

מובהר כי הלקוח רשאי להתנתק מהשירות או להקפיאו בכל עת. לא יינתן החזר כספי בגין יתרת תקופת ההתחייבות מצד הלקוח. בנוסף, תקופת המנוי לא תיעצר בעת תקופת ההקפאה.

9. המערכת
מובהר בזאת כי הלקוח מקבל את המערכת בתצורתה כפי שהיא (As is) וכי השירות ניתן עבור שירות השימוש במערכת ולא עבור שימוש בקוד המערכת, בתצורתה. הספק רשאי לערוך שינויים במערכת מעת לעת לרבות שינויים עיצוביים ותוכניים.

10. משתמשי קצה באתר
משתמשי הקצה הנה הגולשים באתר שנבנה באמצעות המערכת. מובהר כי הספק לא יישא בכל אחריות במישור היחסים בין בעל האתר לבין משתמש הקצה. מובהר כי תנאי השימוש במערכת חלים על כל המשתמשים באתר לרבות משתמשי הקצה והלקוח מתחייב ליידע את הגולשים באתרו אודות התנאים באתר.

11. רישום שם מתחם (דומיין)
מובהר בזאת כי הלקוח לא רשאי לקבל החזר כספי במקרה של רישום שם מתחם בשגגה. כמו כן, מובהר ללקוח כי האתר אינו רשם שמות מתחם וכי מאגר שמות המתחם הנו מאגר מוגבל ולפיכך צוות האתר לא יוכל להתחייב לזמינות שמות המתחם. מובהר כי שם המתחם שנבחר יירשם רק לאחר שרשם שמות המתחם יאשר את חידושו או רישומו של שם המתחם. צוות האתר לא יישא בכל אחריות לכל מעשה או מחדל של רשם שמות המתחם ביחס לשם המתחם. לאחר בחירת שם המתחם לא ניתן להחליף אותו. כמו כן הלקוח רשאי לבטל את שם המתחם אך לא יינתן כל החזר כספי בגין פעולה זאת. משך הרישום במרשם שמות המתחם הינו באחריותו המלאה והבלעדית של רשם שמות המתחם ולפיכך הספק אינו יכול להתחייב למשך הרישום בפועל.

12. ניהול תיבות הדואר האלקטרוני (אימייל)
השירות הניתן במערכת אינו כולל שרת דואר אלקטרוני עצמאי של המערכת. במסגרת השירות ללקוח, ניתנת האפשרות לעשות שימוש בפלטפורמת הדואר האלקטרוני של Google mail על גבי שם המתחם של הלקוח. מובהר בזאת כי האתר אינו נוטל כל אחריות לזמינות השירות של שירות הדואר אשר ניתן על ידי ספק חיצוני (גוגל).

13. תעבורת נתונים באתר
מובהר כי חלות מגבלות טכניות בכל הנוגע לתעבורת הנתונים באתר. צוות האתר מגביל את נפח האתר בהתאם לחבילה בו הלקוח מנוי, כאשר מובהר כי לצוות האתר שיקול הדעת להסיר אתרים אשר יש תעבורה חריגה. מובהר כי במקרים אלה לא תינתן התראה מוקדמת למשתמש.

14. הפצת הודעות דואר ללא הרשאה מוקדמת (ספאם/דואר זבל)
במערכת מוצע ללקוחות כלי להפצה אוטומטית של הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים. במסגרת כלי הפצת הדואר האלקטרוני והמסרונים ניתן לנהל ולעקוב אחר הוספה/הסרת הנמענים. מובהר כי הספק עושה את כל המאמצים להבטיח את אמינות המעקב וההסרה. יחד עם זאת, ייתכנו תקלות ומגבלות אשר עשויות לפגוע לעתים באמינות הנתונים. לפיכך, הלקוח מתחייב לבדוק את רשימת הנמענים בטרם משלוח המסרונים ו/או הודעות הדואר האלקטרוני. הלקוח מתחייב לשפות את הספק בכל מקרה של משלוח בלתי מורשה (ספאם) של דואר אלקטרוני.

מובהר כי במסגרת השימוש בכלי ההפצה, חל איסור חמור להפיץ הודעות דואר ומסרונים ללא הרשאה מוקדמת (ספאם/דואר זבל). מובהר כי הלקוח ישא בכל האחריות המשפטית להפצת הודעות מסוג זה. במידה והלקוח יבקש לשלוח הודעות דואר מורשות לנמענים, יהיה עליו לעמוד בדרישות תיקון מס' 40 בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ובכלל זאת לקבל הסכמה מוקדמת למשלוח דואר. במסגרת ההתקשרות בין הצדדים, הלקוח מתחייב לשפות את הספק בכל מקרה של הליך משפטי או תביעה לפיצוי כלשהו אשר הופנתה אל הספק בשל מחדליו או מעשיו של הלקוח.

15. ציון קרדיט לחברת סטרויז'ן (להלן:"החברה")
ממשק האתר כולל קרדיט לאתר המפיץ. לחברה שיקול דעת לשנות את מיקום הקרדיט מעת לעת ו/או להסירו. במידה והחברה תסכים להסיר את הקרדיט, הסרתו תהא כרוכה בתשלום נוסף.

16. עיצוב תבניתי
צוות האתר מעמיד לרשות הלקוחות מגוון רחב של עיצובים לצורך שילובם באתר. מובהר כי צוות האתר עשוי לשנות מעת לעת את סוג העיצובים שעומדים לרשות הלקוח. השימוש בעיצוב במסגרת רישיון שימוש ואין בו כדי להקנות ללקוח זכויות כלשהן בעיצובים לרבות זכויות יוצרים. מובהר כי חל איסור להעביר את העיצובים לצד ג' לעשות בהן שימוש שלא במסגרת המערכת הנ"ל . מובהר כי לספק שיקול הדעת לערוך ולהסיר עיצובים קיימים באתרי הלקוח ללא הודעה מוקדמת והלקוח יהיה רשאי לבחור עיצוב אחר לפי רצונו. מובהר כי הלקוח לא יהא זכאי לכל פיצוי בשל החלפת העיצוב.

17. עיצוב פרימיום
צוות האתר מעמיד לרשות הלקוחות אפשרות להזמנת עיצובים בהפקה יעודית לפי דרישת הלקוח, כאשר לעיצובים אלו בלבד ללקוח שמורות הזכויות וכי הוא יכול לקבל בגינם את קבצי המקור והכל בכפוף לתנאי הזמנת העיצוב.

18. בנק שעות
הספק מעמיד שירות טכני לעדכון תכנים. השירות ניתן באמצעות רכישת בנק שעות. מובהר כי השירות הטכני מוגבל אך ורק לעדכון תכנים באתרים ו/או תמיכה טכנית נלווית לעניין זה בלבד. השירות אינו כולל תמיכה טכנית בבית הלקוח.

19. חנות וירטואלית
הספק מעמיד לרשות הלקוחות חנות וירטואלית במסגרתה רשאי הלקוח להעלות מנגנוני סליקה מטעם צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הלקוח נדרש ליידע את הגולשים באתרו בדבר מנגנוני האבטחה ואת הפרטים הטכניים והמנהלתיים הכרוכים ברכישה מקוונת באתרו. בנוסף, הלקוח מתחייב לציין במפורש כי הוא נושא באחריות מלאה ובלעדית לכל הליך הרכישה והאחריות לרבות הצהרה מפורשת אשר מסירה אחריות מהספק. כמו כן לקוח נושא בכל האחריות לאבטחת המידע לרבות אבטחת סליקת כרטיסי אשראי וכל המנגנונים הנלווים לצורך ביצוע עסקאות ברשת האינטרנט. הספק לא יישא בכל אחריות ו/או טענה מצד משתמשי האתר.

20. חשבון משווק
20.1 הספק יאפשר למשווק להציג את המערכת תחת שמו של המשווק ולא תחת הספק,
20.2 באחריות המשווק ליידע ולהציג ללקוחותיו את תקנון זה, וכי השימוש במערכת כפוף לתקנון זה,והוא חייב לקבל הסכמתם, ובמקרה של סתירה בין תקנון המשווק לספק , האחרון יגבר עליו.
20.3 לרשות המשווק עומדים מוצרים/שירותים שונים מטעם ספק המערכת , אשר מתומחרים בעלויות מיוחדות עבור המשווק ואותם יכול להציע ללקוחותיו ,כאשר האחרון יכול לקבוע אילו תמחורים יחוייבו לקוחותיו, במקרה של הפעלת מוצר כזה או אחר , על המשווק לשלם מראש בגין מוצר / שירות זה לספק, כדי שיוכל להעמידו ללקוחותיו, ניתן לבצע זאת בכרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע - ( בהוראת קבע רק אחרי שנתקבלה התמורה המוצר יהיה פעיל )
20.4 אין קשר בין מחירי המשווק שהספק מספק, לבין מחירי המשווק ללקוחותיו, הספק יכול לעדכן לשנות את מרכיבים ומחירם של המוצרים והמשווק יהיה כפוף להם. באחריות המשווק לעקוב אחר המחירים ולהתעדכן. ובכל אופן עידכון המחירים יבוצע רק לעיסקאות החדשות קרי ממהחיוב החדש אילך.
20.5 הספק יעשה מאמצים להציג את המערכת תחת שמו של המשווק, אך ישנם מגבלות מערכתיות שבגינם לא יכול להבטיח שלא יאוזכר הספק, ולכן למשווק לא תהיה התחיבות בנושא.
20.6 משווק שיסגור בעקבות חדלות פרעון או אי תשלום לספק או סגירה מיוזמתו , את חשבונו, הלקוחותיו יועברו אוטומאטית לחשבון משווק אחר ולמשווק שסגר/נסגר לא תהיה טענה בנושא לספק ו/או למשווק שאליו הועבר.
20.7 המשווק יהיה בקשר עבודה מול הספק, ושיהיה זמין בטלפון או במייל מולו , במידה ולא תהיה זמינות או תגובה בזמן סביר הספק יכול לנקוט בפעולות לפי שיקול דעתו ללא צורך בהסכמת המשווק.
20.8 באחריות המשווק לתת תמיכה מול לקוחותיו, אלא אם כן סוכם אחרת מול הספק, ובכל מקרה לספק שמורה הזכות לתת מענה לתלונות לקוחות המשווק באם לא קיבלו מענה הולם -מהמשווק וכפוף לשיקולו של הספק כאמור.
20.9 ספק או מי מטעמו לא יהיה אחראי או ישא נזק ישיר או עקיף בגין אובדן הכנסה כולל אובדן הכנסות או אובדן מידע שנגרם למשווק או מי מטעמו עקב שימוש באתר או עקב אי זמינותו
20.10 במשווק ישפה את הספק בגין כל נזק שיגרם לו בעקבות כל טענה או תביעה שתוגש על ידי לקוחותיו או מי מטעמם.

21. תמיכה טכנית ללקוחות
צוות שירות הלקוחות של הספק עומד לרשות הציבור בין השעות 09:00 לבין 17:00. שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-5363000 או במייל support@starvision.co.il.

22. ציון קרדיט לחברת סטרויז'ן (להלן:"החברה")
ממשק האתר כולל קרדיט לאתר המפיץ. לחברה שיקול דעת לשנות את מיקום הקרדיט מעת לעת ו/או להסירו. במידה והחברה תסכים להסיר את הקרדיט, הסרתו תהא כרוכה בתשלום נוסף.

23. שימוש בשירותים ליצירת תוכן על-ידי משתמשים
האחריות על תוכן גולשים שמפורסמים באתרים חלה באופן מלא ובלעדי על הלקוח והוא האחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום או שליחת תוכן על-ידו. בין היתר ולשם הדוגמא בלבד, נאסר על הלקוח:
- לפרסם או לשלוח כל תוכן העולה לכדי עבירה על החוק או מעודד עבירה על החוק ובכלל זה חוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות ו/או כל חוק פלילי או עוולה אזרחית .
- לפרסם או לשלוח כל תוכן שקרי או שכוונתו להטעות את הציבור או לסלף מידע.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן בעל אופי גס רוח ו/או או מעליב ו/או פוגעני ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או משמיץ/ ו/או דבר נאצה.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן שיש בו אפליה פסולה מחמת נטייה מינית, גזע, דת, מוצא, מין, דעה פוליטית וכיוצ"ב.
- להתחזות לאדם כלשהוא לרופא/ איש צוות רפואי או כל גורם אחר.

לפרסם או לשלוח כל תוכן הפוגע בזכויותיו הקנייניות של אדם אחר, ובכלל זאת בזכויות קניין רוחני.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן, ובכלל זאת כל קובץ, קוד מחשב או תוכנה, שעשוי לפגוע בפעילות התקינה של מחשב או תוכנה של משתמש אחר לרבות "וירוס" מחשבים, תוכנות מעקב מסוג "סוסים טרויאנים" וכל יישום מזיק אחר .
- חל איסור על בעלי עניין אישי או אינטרסים זרים, לרבות רופאים, לשלוח או לפרסם תוכן באתר.
אין לשלוח או לפרסם חוות דעת אודות רופא מסויים אלמלא התנסית באופן אישי ובתום לב בטיפול על ידו.
האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית למנוע מהלקוח לעשות שימוש באתר מכל סיבה שהיא. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר באופן מיידי וחד צדדי ו/או למנוע פרסומים אשר יש בהם כדי להפר את תנאי השימוש ו/או כל חוק ו/או בין היתר פוגע בפרטיות, מהווה לשון הרע, שקר, השמצה, ניבול פה, תועבה, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר. במקרה בו יימחק תוכן של גולש שפורסם באתר, האתר איננו מחויב ליתן על כך הודעה מוקדמת או הודעה כלשהי לכל גורם שהוא ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי האתר.
הלקוח מתחייב בזאת לשפות את האתר בגין כל תביעה/דרישה ו/או נזק שייגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש /או החוק וכתוצאה מפרסום מטעה/שקרי/פוגעני מצידו ו/או כתוצאה מהפרת זכויות הקניין הרוחני של צד ג'.

24. קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני במערכת לרבות זכויות היוצרים, עיצוב המסכים, קוד המקור, קצבים גרפיים, טקסטים, סידור הטקסטים, וכל חומר אחר הינן בבעלות הספק. חל איסור חמור להעתיק, להפיץ להציג בפומבי כל רכיב הר"מ מבלי לקבל את אישור הספק מראש ובכתב. מובהר בזאת כי במסגרת השירות יאוחסן האתר רק בשרתי הספק.
מובהר בזאת כי סימני המסחר של הספק הנם קניינו הפרטי. השימוש בסימן המסחר של הספק מוגבל אך ורק לצרכי האתר בלבד.

25. המחאת זכויות
הספק רשאי להעביר את זכויותיו לצד שלישי בכפוף לעמידה בתנאי התקנון.

26. שיפוי
הלקוח מתחייב לשפות את הספק, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו וכן מתחייב המשתמש לשפותם עקב כל טענה או תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כתוצאה מתוכן שפורסם /נכתב/נערך/נשלח על-ידו לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהספק זכאי לו על פי דין.

27. יצירת קשר
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לסנן חומר העובר על החוק/פוגעני ו/או מפר את הוראות השימוש. במידה והינך סבור כי תוכן המופיע באתר פוגע בזכויותיך או מפר כל חוק שהוא, אנא פנה אלינו באופן מיידי, כולל ציון פרטיך המלאים, ונטפל בפנייתך בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:
שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-5363000 או במייל support@starvision.co.il.

28. הדין החל וסמכות שיפוט התיישנות ותנאים נוספים
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.הגולש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולפיכך לא יתקיים הליך משפטי מחוץ לישראל.
על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, הגולש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פנייתו לאתר, כמועד סופי שבו יוכל הגולש להפנות אל האת בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. הגולש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
הגולש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.
כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.
הגדרות:
ספק – סטארויז'ן בע"מ
משתמשי קצה – גולשים ברשת האינטרנט אשר נכנסים לשרתי הספק
מערכת – פלטפורמה אשר כוללת בין השאר יצירה, עיצוב, אחסון, ניהול, שיתוף וקישור של קבצי מידע ומדיה לצורך העלאתם, הקמתם והצגתם באתר אינטרנט וכן כלי הפרסום והדיוור שבתוכה.
לקוח – גולש אשר נרשם לשירותי המערכת.

1. הסכם בין הספק לבין המשתמשים והלקוחות
כל שימוש באתר לרבות על ידי גולשים, לקוחות ומשתמשים מותנה בקבלה מלאה ולא מותנית של כל תנאי השימוש שלהלן כלשונם. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש באתר קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם. לספק שמורה הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. תנאי השימוש באתר עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת ועל ציבור הגולשים באתר מוטלת החובה להתעדכן בתנאים אלה.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים.

2. מדיניות שמירה על הפרטיות
ככלל הספק מייחס חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים במערכת בו והוא מייחס חשיבות רבה לחופש הביטוי האנונימי ברשת. עם זאת, הספק שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הלקוחות (במידה והם ידועים לו), לרבות כתובת IP וכל מידע אחר העלול לזהות את הלקוח בין השאר במקרים הבאים:
1. במידה והתכנים שהלקוח פרסם מהווים עבירה על החוק.
2. במידה והאתר נדרש לגלות את פרטי הלקוח מכוח הוראה שיפוטית ו/או או פסק דין ו/ ואו מכוח דרישה של הרשויות המוסמכות.
3. במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש באתר.
4. במידה והדבר נחוץ לצורך שמירה על האינטרסים של האתר.
5. במידה ומסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
6. בכל מקרה של תביעה, דרישה, הליך משפטי מחלוקת או טענה בין הלקוח ובין האתר.
הלקוח מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין חשיפת פרטיו בהתאם לאמור לעיל.

האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.
האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שהצטבר אודות הגולשים בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור לרבות דיוור ישיר, מטרות סטטיסטיות וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי . באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך לכך על ידי פנייה לאתר.

3. שימושים אסורים
אין לעשות באתר שהלקוח בונה כל שימוש שאינו חוקי וכן אין לעשות בו כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן.

4. שמירה על פרטים אישיים באתר
האתר מפעיל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים על מנת לשמור ולהגן על מידע אישי השמור באתר לרבות פרטים אישיים. לשם כך, האתר מפעיל מערכות אבטחת מידע מתקדמות על מנת להגן על המידע הרגיש. מובהר כי האתר לא יישא באחריות בכל מקרה של פריצה למערכות האתר ולשרתי האחסון שבבעלותו.
האתר מקצה למשתמשים הרשומים באתר שם משתמש וסיסמא לצורך הגנה על נתונים רגישים. המשתמש מתחייב לשמור על נתונים אלה.

5. מתן שירות למוצר "אתר ללא עלות (בחינם)"
במסגרת מתן השירות, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בהקמת אתר ללא עלות (בחינם). או לתקופת ניסיון כפי שתוגדר למעת לעת. מובהר כי במסגרת ההתקשרות, ישולבו בחלקים מסוימים באתר פרסומות אשר יוצגו מעת לעת. מובהר כי חלק מהפונקציות הקיימות באתרים בתשלום לא יהיו זמינות באתר ללא עלות. מובהר כי הספק רשאי הוא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו לסגור את האתר לאלתר מבלי ליידע את הלקוח. ומבלי לשאת באחריות כלשהי לתוצאות סגירת האתר למען הסר ספק, מובהר כי הספק לא יישא בכל אחריות להסרת אתרים מסחריים בדגש על נזקים כספיים שעלולים להיגרם עקב הורדת האתר. כמו כן מובהר כי הספק רשאי לקבוע תקופת ניסיון שלאחריה יעמוד לרשות הספק שיקול העת לסגור או להקפיא את האתר לפי רצונו.
הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את הלקוחות אשר מזמינים אתר ללא עלות (בחינם) בהודעות פרסומיות אשר יישלחו לדואר האלקטרוני של הלקוח מעת לעת.

6. התשלום עבור השירות
מובהר כי מחיר השירות עשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. לספק שמורה הזכות לעדכן את המחירים בהתאם לשיעור המדד ללא עידכון הלקוח. מובהר כי במידה ועסקת אשראי או הוראת קבע אינה מכובדת, האתר רשאי להקפיא את מתן השירות ולסגור את האתר. החשבוניות עבור מתן השירות יישלחו לכתובת שנמסרה במסגרת ההרשמה לאתר. בנוסף מובהר כי אי כיבוד החיוב בכרטיס האשראי או הוראת קבע מסיבה כלשהי מהווה הפרה של הסכם זה. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את הספק על כל הוצאותיו אשר עשויות להיגרם עקב כך.

7. אבטחת האתר/גיבויים

המערכת מאפשרת בניית אתרים תוך יישום מנגנוני הגנה מתקדמים בשמירה על המערכת ועל מנת לאבטח את המידע במקרה של חדירה למערכות האתר. יחד עם זאת, הספק אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות. הלקוח מתחייב לערוך גיבויים בעצמו והאתר לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם לתכני האתרים כתוצאה מחדירה למערכות המחשבים או כתוצאה מכל פעולה זדונית אחרת.


8. הפסקת/הקפאת הפעילות עבור השירות

מובהר כי הלקוח רשאי להתנתק מהשירות או להקפיאו בכל עת. לא יינתן החזר כספי בגין יתרת תקופת ההתחייבות מצד הלקוח. בנוסף, תקופת המנוי לא תיעצר בעת תקופת ההקפאה.

9. המערכת
מובהר בזאת כי הלקוח מקבל את המערכת בתצורתה כפי שהיא (As is) וכי השירות ניתן עבור שירות השימוש במערכת ולא עבור שימוש בקוד המערכת, בתצורתה. הספק רשאי לערוך שינויים במערכת מעת לעת לרבות שינויים עיצוביים ותוכניים.

10. משתמשי קצה באתר
משתמשי הקצה הנה הגולשים באתר שנבנה באמצעות המערכת. מובהר כי הספק לא יישא בכל אחריות במישור היחסים בין בעל האתר לבין משתמש הקצה. מובהר כי תנאי השימוש במערכת חלים על כל המשתמשים באתר לרבות משתמשי הקצה והלקוח מתחייב ליידע את הגולשים באתרו אודות התנאים באתר.

11. רישום שם מתחם (דומיין)
מובהר בזאת כי הלקוח לא רשאי לקבל החזר כספי במקרה של רישום שם מתחם בשגגה. כמו כן, מובהר ללקוח כי האתר אינו רשם שמות מתחם וכי מאגר שמות המתחם הנו מאגר מוגבל ולפיכך צוות האתר לא יוכל להתחייב לזמינות שמות המתחם. מובהר כי שם המתחם שנבחר יירשם רק לאחר שרשם שמות המתחם יאשר את חידושו או רישומו של שם המתחם. צוות האתר לא יישא בכל אחריות לכל מעשה או מחדל של רשם שמות המתחם ביחס לשם המתחם. לאחר בחירת שם המתחם לא ניתן להחליף אותו. כמו כן הלקוח רשאי לבטל את שם המתחם אך לא יינתן כל החזר כספי בגין פעולה זאת. משך הרישום במרשם שמות המתחם הינו באחריותו המלאה והבלעדית של רשם שמות המתחם ולפיכך הספק אינו יכול להתחייב למשך הרישום בפועל.

12. ניהול תיבות הדואר האלקטרוני (אימייל)
השירות הניתן במערכת אינו כולל שרת דואר אלקטרוני עצמאי של המערכת. במסגרת השירות ללקוח, ניתנת האפשרות לעשות שימוש בפלטפורמת הדואר האלקטרוני של Google mail על גבי שם המתחם של הלקוח. מובהר בזאת כי האתר אינו נוטל כל אחריות לזמינות השירות של שירות הדואר אשר ניתן על ידי ספק חיצוני (גוגל).

13. תעבורת נתונים באתר
מובהר כי חלות מגבלות טכניות בכל הנוגע לתעבורת הנתונים באתר. צוות האתר מגביל את נפח האתר בהתאם לחבילה בו הלקוח מנוי, כאשר מובהר כי לצוות האתר שיקול הדעת להסיר אתרים אשר יש תעבורה חריגה. מובהר כי במקרים אלה לא תינתן התראה מוקדמת למשתמש.

14. הפצת הודעות דואר ללא הרשאה מוקדמת (ספאם/דואר זבל)
במערכת מוצע ללקוחות כלי להפצה אוטומטית של הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים. במסגרת כלי הפצת הדואר האלקטרוני והמסרונים ניתן לנהל ולעקוב אחר הוספה/הסרת הנמענים. מובהר כי הספק עושה את כל המאמצים להבטיח את אמינות המעקב וההסרה. יחד עם זאת, ייתכנו תקלות ומגבלות אשר עשויות לפגוע לעתים באמינות הנתונים. לפיכך, הלקוח מתחייב לבדוק את רשימת הנמענים בטרם משלוח המסרונים ו/או הודעות הדואר האלקטרוני. הלקוח מתחייב לשפות את הספק בכל מקרה של משלוח בלתי מורשה (ספאם) של דואר אלקטרוני.

מובהר כי במסגרת השימוש בכלי ההפצה, חל איסור חמור להפיץ הודעות דואר ומסרונים ללא הרשאה מוקדמת (ספאם/דואר זבל). מובהר כי הלקוח ישא בכל האחריות המשפטית להפצת הודעות מסוג זה. במידה והלקוח יבקש לשלוח הודעות דואר מורשות לנמענים, יהיה עליו לעמוד בדרישות תיקון מס' 40 בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ובכלל זאת לקבל הסכמה מוקדמת למשלוח דואר. במסגרת ההתקשרות בין הצדדים, הלקוח מתחייב לשפות את הספק בכל מקרה של הליך משפטי או תביעה לפיצוי כלשהו אשר הופנתה אל הספק בשל מחדליו או מעשיו של הלקוח.

15. ציון קרדיט לחברת סטרויז'ן (להלן:"החברה")
ממשק האתר כולל קרדיט לאתר המפיץ. לחברה שיקול דעת לשנות את מיקום הקרדיט מעת לעת ו/או להסירו. במידה והחברה תסכים להסיר את הקרדיט, הסרתו תהא כרוכה בתשלום נוסף.

16. עיצוב תבניתי
צוות האתר מעמיד לרשות הלקוחות מגוון רחב של עיצובים לצורך שילובם באתר. מובהר כי צוות האתר עשוי לשנות מעת לעת את סוג העיצובים שעומדים לרשות הלקוח. השימוש בעיצוב במסגרת רישיון שימוש ואין בו כדי להקנות ללקוח זכויות כלשהן בעיצובים לרבות זכויות יוצרים. מובהר כי חל איסור להעביר את העיצובים לצד ג' לעשות בהן שימוש שלא במסגרת המערכת הנ"ל . מובהר כי לספק שיקול הדעת לערוך ולהסיר עיצובים קיימים באתרי הלקוח ללא הודעה מוקדמת והלקוח יהיה רשאי לבחור עיצוב אחר לפי רצונו. מובהר כי הלקוח לא יהא זכאי לכל פיצוי בשל החלפת העיצוב.

17. עיצוב פרימיום
צוות האתר מעמיד לרשות הלקוחות אפשרות להזמנת עיצובים בהפקה יעודית לפי דרישת הלקוח, כאשר לעיצובים אלו בלבד ללקוח שמורות הזכויות וכי הוא יכול לקבל בגינם את קבצי המקור והכל בכפוף לתנאי הזמנת העיצוב.

18. בנק שעות
הספק מעמיד שירות טכני לעדכון תכנים. השירות ניתן באמצעות רכישת בנק שעות. מובהר כי השירות הטכני מוגבל אך ורק לעדכון תכנים באתרים ו/או תמיכה טכנית נלווית לעניין זה בלבד. השירות אינו כולל תמיכה טכנית בבית הלקוח.

19. חנות וירטואלית
הספק מעמיד לרשות הלקוחות חנות וירטואלית במסגרתה רשאי הלקוח להעלות מנגנוני סליקה מטעם צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הלקוח נדרש ליידע את הגולשים באתרו בדבר מנגנוני האבטחה ואת הפרטים הטכניים והמנהלתיים הכרוכים ברכישה מקוונת באתרו. בנוסף, הלקוח מתחייב לציין במפורש כי הוא נושא באחריות מלאה ובלעדית לכל הליך הרכישה והאחריות לרבות הצהרה מפורשת אשר מסירה אחריות מהספק. כמו כן לקוח נושא בכל האחריות לאבטחת המידע לרבות אבטחת סליקת כרטיסי אשראי וכל המנגנונים הנלווים לצורך ביצוע עסקאות ברשת האינטרנט. הספק לא יישא בכל אחריות ו/או טענה מצד משתמשי האתר.

20. חשבון משווק
20.1 הספק יאפשר למשווק להציג את המערכת תחת שמו של המשווק ולא תחת הספק,
20.2 באחריות המשווק ליידע ולהציג ללקוחותיו את תקנון זה, וכי השימוש במערכת כפוף לתקנון זה,והוא חייב לקבל הסכמתם, ובמקרה של סתירה בין תקנון המשווק לספק , האחרון יגבר עליו.
20.3 לרשות המשווק עומדים מוצרים/שירותים שונים מטעם ספק המערכת , אשר מתומחרים בעלויות מיוחדות עבור המשווק ואותם יכול להציע ללקוחותיו ,כאשר האחרון יכול לקבוע אילו תמחורים יחוייבו לקוחותיו, במקרה של הפעלת מוצר כזה או אחר , על המשווק לשלם מראש בגין מוצר / שירות זה לספק, כדי שיוכל להעמידו ללקוחותיו, ניתן לבצע זאת בכרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע - ( בהוראת קבע רק אחרי שנתקבלה התמורה המוצר יהיה פעיל )
20.4 אין קשר בין מחירי המשווק שהספק מספק, לבין מחירי המשווק ללקוחותיו, הספק יכול לעדכן לשנות את מרכיבים ומחירם של המוצרים והמשווק יהיה כפוף להם. באחריות המשווק לעקוב אחר המחירים ולהתעדכן. ובכל אופן עידכון המחירים יבוצע רק לעיסקאות החדשות קרי ממהחיוב החדש אילך.
20.5 הספק יעשה מאמצים להציג את המערכת תחת שמו של המשווק, אך ישנם מגבלות מערכתיות שבגינם לא יכול להבטיח שלא יאוזכר הספק, ולכן למשווק לא תהיה התחיבות בנושא.
20.6 משווק שיסגור בעקבות חדלות פרעון או אי תשלום לספק או סגירה מיוזמתו , את חשבונו, הלקוחותיו יועברו אוטומאטית לחשבון משווק אחר ולמשווק שסגר/נסגר לא תהיה טענה בנושא לספק ו/או למשווק שאליו הועבר.
20.7 המשווק יהיה בקשר עבודה מול הספק, ושיהיה זמין בטלפון או במייל מולו , במידה ולא תהיה זמינות או תגובה בזמן סביר הספק יכול לנקוט בפעולות לפי שיקול דעתו ללא צורך בהסכמת המשווק.
20.8 באחריות המשווק לתת תמיכה מול לקוחותיו, אלא אם כן סוכם אחרת מול הספק, ובכל מקרה לספק שמורה הזכות לתת מענה לתלונות לקוחות המשווק באם לא קיבלו מענה הולם -מהמשווק וכפוף לשיקולו של הספק כאמור.
20.9 ספק או מי מטעמו לא יהיה אחראי או ישא נזק ישיר או עקיף בגין אובדן הכנסה כולל אובדן הכנסות או אובדן מידע שנגרם למשווק או מי מטעמו עקב שימוש באתר או עקב אי זמינותו
20.10 במשווק ישפה את הספק בגין כל נזק שיגרם לו בעקבות כל טענה או תביעה שתוגש על ידי לקוחותיו או מי מטעמם.

21. תמיכה טכנית ללקוחות
צוות שירות הלקוחות של הספק עומד לרשות הציבור בין השעות 09:00 לבין 17:00. שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-5363000 או במייל support@starvision.co.il.

22. ציון קרדיט לחברת סטרויז'ן (להלן:"החברה")
ממשק האתר כולל קרדיט לאתר המפיץ. לחברה שיקול דעת לשנות את מיקום הקרדיט מעת לעת ו/או להסירו. במידה והחברה תסכים להסיר את הקרדיט, הסרתו תהא כרוכה בתשלום נוסף.

23. שימוש בשירותים ליצירת תוכן על-ידי משתמשים
האחריות על תוכן גולשים שמפורסמים באתרים חלה באופן מלא ובלעדי על הלקוח והוא האחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום או שליחת תוכן על-ידו. בין היתר ולשם הדוגמא בלבד, נאסר על הלקוח:
- לפרסם או לשלוח כל תוכן העולה לכדי עבירה על החוק או מעודד עבירה על החוק ובכלל זה חוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות ו/או כל חוק פלילי או עוולה אזרחית .
- לפרסם או לשלוח כל תוכן שקרי או שכוונתו להטעות את הציבור או לסלף מידע.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן בעל אופי גס רוח ו/או או מעליב ו/או פוגעני ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או משמיץ/ ו/או דבר נאצה.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן שיש בו אפליה פסולה מחמת נטייה מינית, גזע, דת, מוצא, מין, דעה פוליטית וכיוצ"ב.
- להתחזות לאדם כלשהוא לרופא/ איש צוות רפואי או כל גורם אחר.

לפרסם או לשלוח כל תוכן הפוגע בזכויותיו הקנייניות של אדם אחר, ובכלל זאת בזכויות קניין רוחני.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן, ובכלל זאת כל קובץ, קוד מחשב או תוכנה, שעשוי לפגוע בפעילות התקינה של מחשב או תוכנה של משתמש אחר לרבות "וירוס" מחשבים, תוכנות מעקב מסוג "סוסים טרויאנים" וכל יישום מזיק אחר .
- חל איסור על בעלי עניין אישי או אינטרסים זרים, לרבות רופאים, לשלוח או לפרסם תוכן באתר.
אין לשלוח או לפרסם חוות דעת אודות רופא מסויים אלמלא התנסית באופן אישי ובתום לב בטיפול על ידו.
האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית למנוע מהלקוח לעשות שימוש באתר מכל סיבה שהיא. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר באופן מיידי וחד צדדי ו/או למנוע פרסומים אשר יש בהם כדי להפר את תנאי השימוש ו/או כל חוק ו/או בין היתר פוגע בפרטיות, מהווה לשון הרע, שקר, השמצה, ניבול פה, תועבה, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר. במקרה בו יימחק תוכן של גולש שפורסם באתר, האתר איננו מחויב ליתן על כך הודעה מוקדמת או הודעה כלשהי לכל גורם שהוא ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי האתר.
הלקוח מתחייב בזאת לשפות את האתר בגין כל תביעה/דרישה ו/או נזק שייגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש /או החוק וכתוצאה מפרסום מטעה/שקרי/פוגעני מצידו ו/או כתוצאה מהפרת זכויות הקניין הרוחני של צד ג'.

24. קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני במערכת לרבות זכויות היוצרים, עיצוב המסכים, קוד המקור, קצבים גרפיים, טקסטים, סידור הטקסטים, וכל חומר אחר הינן בבעלות הספק. חל איסור חמור להעתיק, להפיץ להציג בפומבי כל רכיב הר"מ מבלי לקבל את אישור הספק מראש ובכתב. מובהר בזאת כי במסגרת השירות יאוחסן האתר רק בשרתי הספק.
מובהר בזאת כי סימני המסחר של הספק הנם קניינו הפרטי. השימוש בסימן המסחר של הספק מוגבל אך ורק לצרכי האתר בלבד.

25. המחאת זכויות
הספק רשאי להעביר את זכויותיו לצד שלישי בכפוף לעמידה בתנאי התקנון.

26. שיפוי
הלקוח מתחייב לשפות את הספק, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו וכן מתחייב המשתמש לשפותם עקב כל טענה או תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כתוצאה מתוכן שפורסם /נכתב/נערך/נשלח על-ידו לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהספק זכאי לו על פי דין.

27. יצירת קשר
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לסנן חומר העובר על החוק/פוגעני ו/או מפר את הוראות השימוש. במידה והינך סבור כי תוכן המופיע באתר פוגע בזכויותיך או מפר כל חוק שהוא, אנא פנה אלינו באופן מיידי, כולל ציון פרטיך המלאים, ונטפל בפנייתך בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:
שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-5363000 או במייל support@starvision.co.il.

28. הדין החל וסמכות שיפוט התיישנות ותנאים נוספים
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.הגולש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולפיכך לא יתקיים הליך משפטי מחוץ לישראל.
על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, הגולש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פנייתו לאתר, כמועד סופי שבו יוכל הגולש להפנות אל האת בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. הגולש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
הגולש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.
כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.
אם אתם מעצבים או מקדמי אתרים, או בונים אתרים או פשוט מעונינים להרוויח כסף כהכנסה נוספת ?

יש לנו הצעה מענינת עבורכם,
הירשמו עוד עכשיו לתוכנית השותפים והמשווקים (
Affiliates) שלנו, ותוכלו גם אתם להרוויח הכנסה פאסיבית ועמלות גבוהות ללא מאמץ.